Vårt framtidsprogram

VÅRA AMBITIONER FÖR ETT

STABILT ÅMÅL MED FRAMTIDSTRO

HÖG AMBITION MED BÅDE MOD OCH ANSVAR


Man kan tycka att en valperiod är en lång tid, men nya satsningar har ofta en lång beslutsprocess.

Det vi gör för Åmålsborna idag kommer att  ha betydelse långt in i framtiden.

Därför är vi måna om att få en bred förankring bland medlemmar men också en politisk majoritet kring våra satsningar.


Ett känt uttryck är att  "Demokrati tar tid", och det är bra att ha många samtal och få diskutera flera olika sätt att löas problem.

Förhoppningsvis blir resultatet bättre när många får vara med och diskutera och presentera sina tankar och ideér.

ARBETE OCH TRYGGHET


Åmåls kommun kan inte starta och driva egna företag och fabriker. Men kommunen kan skapa grogrund för entreprenörer och andra företagssamma människor att öppna och utveckla företag. Kommunen kan också skapa förutsättningar som gör det möjligt för redan etablerade företag att utvecklas på orten och för företag att flytta till Åmål.

Vi Socialdemokrater ansera att arbete är grunden för välstånd och god hälsa. Arbetet och samvaron på en arbetsplats innebär delaktighet, gemenskap och en möjlighet till personlig utveckling.

Med ett näringslivsprogram för hela kommunen kan vi tillsammans - Åmåls kommun, företag och fackliga organisationer - skapa förutsättningarna för både nya och fler arbetstillfällen.


MÅLET FÖR OSS SOCIALDEMOKRATER ÄR:

ARBETE TILL ALLA.

I Åmål ska vi inom den närmaste framtiden

skapa ett centrum till stöd för näringslivet


  • Vi ska förnya och utveckla nuvarande näringslivsprogrammet.
 • Vi ska skapa möjligheter för människor att komma i arbete, genom insatser riktade till dem som idag står utanför arbetsmarknaden
 • Vi ska i samarbete med våra grannkommuner fortsatt aktivt arbeta för förbättringar av infrastrukturen och ställa krav på att staten rustar upp både E45 och järnvägen.


SKOLAN

EN BRA GRUND GENOM HELA LIVET


 • Förskolan i Åmål ska vara jämställd och vi ska fortsätta arbetet för en jämställd, jämlik och intregrerad skola
 • Vi ska ge förutsättningar att ordna behovet av barnomsorg för föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider
 • Stora satsningar kommer att göras för att tillgodose grundskolans behov av lokaler
 • Gymnasieskolan ska ges uppdraget att möta såväl elevernas som näringslivets framtida behov av utbildningar

DIN TRYGGHET

GENOM HELA LIVET


 • All vård och omsorg ska bedrivas med hög kvalitet
 • Inga skattepengar skall gå till vinster i privata välfärdsföretag
 • Vi ska bygga nytt äldreboende under den kommande mandatperionden
 • Vi ska ge förutsättningar för fler trygghets- och seniorboenden i kommunen
 • Vi ska fortsätta att utveckla det goda förebyggande arbetet med barn och unga, familjecentralen och mottagningen för barn och vuxna

GATOR, VATTEN, FRITID


Vi ska se till att vatten- och avloppsnätet tillförs resurser för fortsatt underhåll och att investeringar görs för att säkerställa tillgången på bra vatten och avloppsservice.


Vi ska genom fortsatt förbättrat underhåll se till att gator och vägar inom hela Åmåls kommun håller god standard.


Vi ska också skapa möjlighet för Åmålsborna att året om kunna cykla och promenera på ett säkert sätt, Våra gång- och cykelbägar ska hålla en god standard bland annat genom snöröjning och sandning.


Vi ska fortsätta arbetet med att utveckla våra grönområden och fritidsanläggningar inom hela kommunen. Vi ska kunna erbjuda våra invånare fin miljö och trevliga omgivningar

KULTUR och- EVENEMANG


Kulturen håller ihop ett samhälle och skapar förutsättningar för gemenskap och tillväxt. Åmåls kommun har genom åren utvecklat en tydlig kulturinriktning med satsningar på stor bredd för att så många människor som möjligt skall kunna delta.


Socialdemokraterna anser att kulturen är av så stor betydelse att den skall genomsyra all verksamhet. Kulturella aktiviteter och upplevelser bidrar till att en plats blir intressant att besöka, men också intressant att välja som bostadsort.


Därför kommer vi

Att fortsätta ge förutsättnignar för evenemang och upplevelser som är tillgängliga för alla

Att medverka tillännu större bredd på arrangemangen och även ge plats för nya uttrycksformer

Att uppmuntra kreativa kulturutövares initiativ

CENTRUM -

för möten och handel


Centrumutveckling och landsbygdsutveckling
hör ihop.


Stadens centrum är en viktig offentlig plats där alla aktörer behöver arbeta tillsammans för att nå framgång.


Vi ska därför fortsätta arbetet med utvecklingen av Åmåls Centrum


Vi ska stöda arbete med förnyelse och utveckling av centrumområdena i hela Åmåls kommun